Klik hier om je cookie voorkeuren aan te passen

Doeleinden verwerking: Datacompetent verwerkt je persoonsgegevens ten behoeve van onze (financiële) administratie, CRM-systeem of ticketsysteem voor incidenten en wijzigingen. Wij houden ons daarbij aan de privacywetgeving. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met je gegevens en wat je rechten en plichten zijn. Wettelijke grondslag verwerking: Datacompetent verwerkt je persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen: De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst tussen jou en Datacompetent. De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichting die Datacompetent heeft tot het voeren van een goede (financiële) administratie. Verstrekking persoonsgegevens: Als klant ben je verplicht tot het verstrekken van de volgende persoonsgegevens aan Datacompetent: NAW-gegevens. Categorieën persoonsgegevens: Naast de verplicht te verstrekken gegevens kunnen aanvullende gegevens in de genoemde systemen verwerkt worden, waaronder NAW-gegevens van meerdere contactpersonen of afdelingen van je bedrijf en persoonsgegevens van de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) bij je bedrijf. Website: Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies en welke wij gebruiken, bekijk ons cookiebeleid. Geheimhouding: Medewerkers van Datacompetent hebben een strikte geheimhoudingsplicht met betrekking tot alle informatie die bedoeld of onbedoeld met betrekking tot jouw bedrijf is verkregen of inzichtelijk is. Deze geheimhouding geldt ook onverminderd voor onze leveranciers. Apparatuur: Medewerkers van Datacompetent hebben de beschikking over apparatuur waarmee op de kantoorlocatie of remote toegang tot je persoonsgegevens kan worden verkregen. Datacompetent maakt gebruik van een beveiligd netwerk en hanteert een beleid dat niet op openbare werkplekken of hotspots gewerkt mag worden. Ontvangers persoonsgegevens: Datacompetent zal je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken. Printen van persoonsgegevens: Elke uitdraai waarop je persoonsgegevens zichtbaar zijn, zal niet worden bewaard en na gebruik direct worden vernietigd. In beginsel zal Datacompetent geen persoonsgegevens printen. Datacompetent hanteert het principe van digitaal werken. Bewaartermijn persoonsgegevens: Je persoonsgegevens zullen door Datacompetent worden bewaard tot maximaal 7 jaar na beëindiging van de overeenkomst. Rechten als klant: Je hebt het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je verwerken. Hiernaast heb je het recht om ons te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Als klant heb je ook het recht Datacompetent te verzoeken de persoonsgegevens die je zelf aan Datacompetent verstrekt hebt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm terug te krijgen, zodat je deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken. Contactgegevens: Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die Datacompetent doet kan je contact opnemen via onderstaande gegevens. Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kan je schriftelijk via email of per post indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kan je doen door deze schriftelijk per e-mail of per post aan te vragen. Bij deze verzoeken kunnen wij om je identificatie vragen. Datacompetent B.V. Zaailand 106 8911 BN Leeuwarden pfo@datacompetent.nl tel: 06-28735345 Klachten: Indien je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Datacompetent, neem dan contact op met Peter Frans Oosterbaan, via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van je klacht. Je hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan middels onderstaande link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons